Naujos prekės

Specialūs pasiūlymai

  • Princesė
    Princesė

    Playmobil princesės figūrėlė su...

    2,79 € -30% 3,99 €

Informacija

Taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Taisyklės - prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės ir sąlygos minipasaulis.lt internetinėje parduotuvėje.
1.2. minipasaulis.lt - internetinė parduotuvė minipasaulis.lt.
1.3. Prekės - visos minipasaulis.lt parduodamos prekės.
1.4. Pirkėjas - bet kuris minipasaulis.lt perkantis asmuo.
1.5. Pardavėjas - UAB Mini Pasaulis, įmonės kodas 124995690, buveinės adresas Saltoniškių g. 9, 08105, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT249956917.
2. Bendrosios nuostatos
2.1 Taisyklės numato pirkimo minipasaulis.lt bendrąsias sąlygas: Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir jų apmokėjimo sąlygas, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas su Prekių pirkimu minipasaulis.lt susijusias nuostatas.
2.2 Pirkti minipasaulis.lt turi teisę: a. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b. nepilnamečiai tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; c. juridiniai asmenys; d. visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.3 Pirkėjas pateikdamas užsakymą minipasaulis.lt besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę apsipirkti minipasaulis.lt.
2.4 Pirkėjas pateikdamas užsakymą išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis.
2.5 Taisyklės kartu su patvirtintu Pirkėjo užsakymu tampa pirkimo-pardavimo sutarties dalimi, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.
2.6 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles. Pirkėjui taikomos jo užsakymo pateikimo metu galiojančios Taisyklės.
2.7 Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jeigu Pirkėjas tinkamai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.8 Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai nutraukti minipasaulis.lt veiklą be atskiro įspėjimo.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1 Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirinkęs Prekes suformuoja prekių krepšelį ir pateikia užsakymą Pardavėjui. Sutartis laikoma vykdytina, kai Pardavėjas gauna apmokėjimo patvirtinimą iš banko.
3.2 Kiekvienas užsakymas yra saugomas minipasaulis.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
4. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
4.1 Prekių ir pristatymo paslaugos kainos minipasaulis.lt nurodomos Eurais su PVM.
4.2 Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti banko pavedimu, kreditine kortele.
4.3 Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
4.4 Užsakymas pradedamas vykdyti tik tuomet, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas Prekes. Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad užsakymas pradedamas vykdyti, atsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
5. Prekių pristatymas
5.1 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas trečiasis asmuo.
5.2 Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu.
5.3 Tuo atveju, kai Pardavėjas Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu neranda Pirkėjo, Pardavėjas turi teisę Prekes perduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.
5.4 Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai Prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekių pristatymą. Nepristačius Prekių Pirkėjui yra grąžinama Prekių kaina.
5.5 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.6 Jeigu Prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pateiktos Prekės neatitinka jo užsakytų Prekių, jis turi per 7 darbo dienas apie tai informuoti Pardavėją. Jei Pirkėjas informuoja Pardavėją apie tokį trūkumą praėjus šiam terminui, yra laikoma, kad Prekes Pirkėjas yra gavęs tinkamas ir nepažeistas, nebent pagal paskirtį naudojant Prekes toks trūkumas buvo nepastebimas.
6. Prekių kokybės garantija
6.1 Prekių kokybės garantija yra taikoma pagal teisės aktų nuostatas.
6.2 Visų minipasaulis.lt Prekių savybės yra nurodomos prie kiekvienos Prekės pateiktame jos aprašyme.
6.3 Prekėms yra suteikta įstatyminė Pardavėjo kokybės garantija. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos.
6.4 Pardavėjas neatsako už tai, kad minipasaulis.lt vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis dėl Pirkėjo naudojamos įrangos ypatybių gali neatitikti realios Prekių spalvos, formų ar kitų parametrų.
6.5 Netinkamos kokybės Prekės yra grąžinamos ir keičiamos 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Sutarties atšaukimas ir Prekių grąžinimas
7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti netinkamos kokybės Prekes vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
7.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti tinkamos kokybės Prekes vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
7.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas grąžina nekokybišką prekę), nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta.
7.4. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, pranešti apie tai Pirkėjui el. paštu ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pardavėjas neturi pakankamo Pirkėjo užsakytų prekių kiekio.
7.5. Pirkėjo pareiškimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo, Prekių grąžinimo ir kitos pretenzijos turi būti siunčiamos: UAB Mini Pasaulis, Saltoniškių g. 9,  Vilnius Lietuva 08105. El.paštas: info@minipasaulis.lt.
7.6. Atsisakydamas sutarties Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų grąžinti Pardavėjui užsakytas Prekes. Užsakytų Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
7.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą ir jį patvirtinęs, privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo grąžinamų prekių gavimo grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1 Taisyklės yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
8.2 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jos yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.
8.3 Dėl šių Taisyklių taikymo ar vykdymo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.